În data de 12.12.2017, ora 16.00, va avea loc testarea psihologica a candidaţilor înscrişi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal din subordinea Jandarmeriei Române, sesiunea ianuarie 2018

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” - Drăgăşani -350 locuri

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” – Fălticeni -350 locuri

Sesiunea de admitere Ianuarie 2018

CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni ;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale ;
m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile {ABROGAT, conform OMAI nr.144 din 22.11.2017}
n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
p) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ .

Probele si baremele

Dosarul de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, curs cu frecvenţă, se constituie din următoarele acte şi documente


a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia):
- atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.Ş., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea, se acceptă şi copie legalizată;
- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
- foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea;se acceptă şi copiile legalizate;
e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
f) certificatul de cazierul judiciar în termen de valabilitate (extrasul de pe cazierul judiciar care se poate solicita de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului);
g) o fotografie color 9 x 12 cm ;
h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Candidaţii etnici/minoritari(romi,maghiari,alte minorităţi naţionale,etc)care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora,declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare,în original,o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară,constituită potrivit legii.

Modele:

Cerere de înscriere

Fisa de inscriere la concursul de admitere

Tabel rude

Sesiunea de admitere 2017

Anexa 2 model curriculum vitae

Anexa 3 Model autobiografie

Anexa 4 tabel rude

Anexa 7 Indrumar autobiografie

DEPUNEREA CERERILOR ŞI DOSARELOR DE RECRUTARE

Cererile de participare/fişele tip de înscriere pentru cele două şcoli postliceale se depun până la data de 05 decembrie 2017 .
Dosarele de recrutare ale candidaţilor se depun la sediul I.J.J. Maramureş până la data de 22 decembrie 2017 .
Candidaţii care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite prezintă la sediul instituţiei de învăţământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:
a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;
b) diploma de bacalaureat în original ;
c) alte documente solicitate prin metodologii / regulamente de admitere;