ATRIBUŢIILE INSPECTORATULUI

         Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş este subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, este destinat planificării, organizării, conducerii, executării misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce revin Jandarmeriei Române în zona de competenţă teritorială corespunzătoare judeţului Maramureş ori în altă zonă stabilită prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române, cu aprobarea prealabilă a ministrului afacerilor interne şi are următoarele atribuţii generale:
a) planifică, organizează, coordonează şi controlează forţele şi mijloacele angajate în executarea misiunilor permanente şi temporare, conform legii, ordinelor ministrului afacerilor interne şi ale inspectorului general al Jandarmeriei Române;
b) asigură cunoaşterea permanentă a situaţiei operative din zona de responsabilitate şi raioanele de dispunere a obiectivelor date în competenţă, luând măsurile ce se impun pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor şi a obiectivelor cărora le asigură protecţia instituţională;
c) conduce activitatea de selecţionare, formare şi promovare a cadrelor militare, de evaluare a acestora în funcţie de calităţile profesionale şi morale şi rezultatele obţinute;
d) planifică, organizează, coordonează şi controlează pregătirea şi activitatea de educare a personalului Inspectoratului în funcţie de misiunile şi condiţiile specifice fiecărei structuri, ia măsuri pentru ridicarea calităţii resurselor umane;
e) organizează şi desfăşoară activităţi în scopul creşterii gradului de pregătire profesională, însuşirea celor mai noi cunoştinţe în domeniul militar şi juridic;
f) asigură aplicarea măsurilor de menţinere a ordinii şi disciplinei militare ferme în rândul efectivelor şi ia măsuri de prevenire, cercetare şi raportare a evenimentelor grave, conform ordinelor în vigoare;
g) planifică, organizează, coordonează şi controlează activitatea de pregătire a efectivelor în vederea participării la prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor unor calamităţi naturale şi catastrofe de mari proporţii;
h) organizează, conduce, îndrumă şi controlează activităţile de asigurare materială şi tehnică a misiunilor, a procesului de pregătire şi educaţie, a condiţiilor de hrănire, echipare şi cazare şi de acordare a drepturilor cuvenite personalului;
i) asigură condiţii pentru desfăşurarea activităţii medicale şi sanitar-veterinare în structurile subordonate, cu sprijinul cadrelor medicale din Centrul Medical Judeţean Maramureş al Ministerului Afacerilor Interne;
j) organizează, conduce şi controlează respectarea normelor de protecţia muncii, pază şi stingere a incendiilor, supraveghere tehnică şi protecţia mediului în unitate şi structurile subordonate;
k) execută controale tematice şi inopinate în structurile subordonate, analizează periodic rezultatele obţinute în îndeplinirea misiunilor şi a planului anual de pregătire continuă a personalului;
l) organizează şi conduce activitatea de planificare a reacţiilor în situaţii de stări excepţionale în vederea trecerii, la nevoie, de la starea de pace la starea de război sau prin trepte ale capacităţii de luptă;
m) realizează sistemul de comunicaţii şi informatică cu eşaloanele superioare, cu structurile subordonate şi cu cele cu care cooperează;
n) întocmeşte şi evaluează subprogramul de modernizare şi pregătire a forţelor din competenţa ordonatorului terţiar de credite;
o) acordă asistenţă şi promovează cooperarea strânsă şi constantă cu autorităţile competente, în scopul realizării prevederilor Convenţiei de implementare a Acordului Schengen;
p) execută, conduce, coordonează şi contribuie la realizarea misiunilor operative de protecţie, supraveghere, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc ori în condiţii de pericol deosebit;
q) asigură organizarea şi desfăşurarea testării fidelităţii şi integrităţii profesionale a personalului din subordine în conformitate cu prevederile legale prin serviciile/birourile/ compartimentele de specialitate;
r) execută, la ordin, alte atribuţii stabilite prin lege.

ATRIBUŢIILE PE LINIE DE ORDINE PUBLICĂ

         Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Afacerilor Interne, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.
Jandarmeria Română, prin atribuţii, organizare, pregătire şi dispunere teritorială, contribuie la garantarea suveranităţii, independenţei, autorităţii, unităţii şi securităţii statului, democraţiei constituţionale pe întregul teritoriu naţional atât în timp de pace, cât şi în situaţii de criză.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş are următoarele atribuţii pe linie de ordine publică:
a) asigurarea ordinii publice la adunările publice (mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, promoţionale, comerciale, activităţi cultural artistice, sportive, religioase, comemorative sau similare), care se desfăşoară în spaţiul public şi implică aglomerări de persoane;
b) restabilirea ordinii publice, când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legislaţiei în vigoare;
c) intervenţia pentru prevenirea şi combaterea manifestărilor de violenţă între diferite grupuri turbulente sau pentru prinderea, imobilizarea, conducerea şi predarea organelor judiciare competente pentru cercetări, a infractorilor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pun în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale;
d) executarea acţiunilor speciale şi a intervenţiei antiteroriste/pentru neutralizare ca prim element de răspuns;
e) intervenţia operativă pentru soluţionarea apelurilor prin Sistemul Naţional Unic de Apel de Urgenţă ,,112” sau prin alte mijloace direcţionate către structurile de jandarmi;
f) asigurarea ordinii publice în cooperare cu alte instituţii abilitate ale statului pe timpul vizitelor oficiale sau a altor activităţi la care participă înalţi demnitari români şi străini pe teritoriul României, în zona obiectivelor şi locurilor de desfăşurare ale activităţilor;
g) asigurarea şi restabilirea ordinii publice la solicitarea Poliţiei de Frontieră Română în punctele de trecere a frontierei de stat;
h) asigurarea măsurilor de ordine şi de protecţie a zonelor în care s-au produs sau există pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii, ori a altor situaţii de urgenţă ce pun în pericol viaţa, integritatea fizică a persoanelor sau bunurilor acestora;
i) intervenţia în sprijinul elementelor de dispozitiv care asigură protecţia obiectivelor, bunurilor, valorilor sau transporturilor din competenţa Jandarmeriei Române;
j) la solicitare, acordă sprijin pentru îndeplinirea promptă şi efectivă actelor de executare silită;
k) asigură paza şi protecţia transporturilor unor valori importante, precum şi a transporturilor armelor, muniţiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substanţelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substanţe periculoase;
l) execută misiuni de intervenţie antiteroristă la obiectivele aflate în responsabilitatea Jandarmeriei Române sau pentru capturarea şi neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale;
m) pune în executare mandatele de aducere emise de organele judiciare;
n) elaborează documente operative şi de planificare pentru misiunile de ordine publică din competenţa unităţii, conform prevederilor metodologice în vigoare;
o) execută misiuni în sprijinul structurilor de jandarmi specializate;
p) execută în cooperare cu Poliţia, prin participarea la acţiuni (razii, filtre, controale, descinderi) sau prin patrulări auto şi/sau pedestre în zone şi locuri cu potenţial criminogen ridicat;
q) execută acţiuni punctuale de combatere a fenomenului infracţional şi contravenţional, în baza datelor şi informaţiilor la dispoziţie;
r) execută acţiuni specifice, în cooperare sau colaborare cu alte structuri în baza planurilor sau protocoalelor elaborate în acest sens;
s) întocmeşte acte procedurale la solicitarea magistraţilor şi împreună cu aceştia;
t) participă la limitarea şi înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;
u) asigură obţinerea şi analiza datelor de interes operativ ce contribuie la luarea deciziilor pentru organizarea, pregătirea şi executarea misiunilor, realizează schimbul de date şi informaţii cu alte structuri;
v) pe timpul executării misiunilor specifice, cadrele militare constată fapte penale şi contravenţionale, întocmesc documente de sesizare a infracţiunilor, aplică sancţiuni, conform competenţelor legale.

ATRIBUŢIILE PE LINIE DE PAZĂ OBIECTIVE

         În conformitate cu prevederile articolului 6 din Legea nr. 333/2003, Jandarmeria Română asigură paza obiectivelor de importanţă deosebită pentru apărarea ţării, activitatea statului, economie, ştiinţă, cultură şi artă, ale unor instituţii din domeniul financiar bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agenţii şi reprezentanţe economice străine, a sediilor unor organizaţii internaţionale, precum şi a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigură cu efective de jandarmi.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, completată şi modificată prin H.G. nr. 191/2008, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş asigură paza şi protecţia la următoarele categorii de obiective:
• obiective de importanţă deosebită pentru activitatea statului;
• obiective economice;
• obiective financiar-bancare;
• transportul corespondenţei clasificate;
• transporturi de valori cu titlu de tezaur a operelor de artă sau a altor bunuri cu valoare deosebită efectuate de unităţile bugetare;
• transporturi de valori şi produse cu caracter special, definite prin lege;
• alte obiective, stabilite prin hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, la care se va asigura paza şi protecţia, pe timpul declarării mobilizării.